~~OPPORTUNITY_TITLE_59D17412-9165-4EE4-9C91-4D8A8040542D~~

Heddlu Gwent
Staff Heddlu
Gwasanaethau Gwarchodol
Ymgyrchoedd Troseddol
Arall
SO2
£31,875 - £33,732
Llawn Amser
37
Parhaol
1

Rydym yn chwilio am Swyddog y Crwner i ddarparu cymorth gweinyddol ac ymchwiliol i Grwner Ei Mawrhydi yn yr achosion lle mae rheswm i ddrwgdybio y bu farw’r dioddefwr mewn ffordd dreisgar neu annaturiol, yn sydyn ac nid oes unrhyw achos hysbys, neu mewn carchar, yng nghaethiwed yr heddlu neu yn y cyfryw le neu amgylchiadau a fyddai’n mynnu cwest.

Mae 1 swydd amser llawn ar gael ar hyn o bryd. Hoffem gael digon o geisiadau i greu cronfa dalent ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol.

Ar hyn o bryd mae 3 swydd amser llawn ac 1 swydd rhan amser ar gael. Nodwch ar eich cais pa swydd rydych am gael eich ystyried ar ei chyfer.


Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.


Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.