Cynghorydd Diogelwch Gweithredol (OPSY)

Heddlu Gwent
Staff Heddlu
Gwasanaethau Gwarchodol
Ymgyrchoedd Troseddol
Gorsaf Heddlu Mamheilad
SO1
£29064 - £30951
Llawn Amser
37
Parhaol
1

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Cynghorydd Diogelwch Gweithredol (OpSy). Bydd deiliad y swydd yn cynnig cyngor annibynnol ar ddiogelwch, uniondeb ac ymddygiad moesegol pob techneg gorfodi’r gyfraith, yn arbennig yn y maes cudd. Bydd y Cynghorydd OpSy yn ceisio cyflawni’r amcan strategol o leihau risg i ddiogelwch gweithredol, gweithredu a chynnal cysondeb mewn safonau ac arfer diogelwch, yn unol â deddfwriaeth, canllawiau cenedlaethol a pholisi lleol.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

Rydym yn talu Cyflog Byw i bob aelod o staff a gyflogir gennym ac i staff asiantaeth sy’n gweithio gyda ni.

Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.