Cyfieithydd

Heddlu Gogledd Cymru
Staff Heddlu
Gwasanaethau Corfforaethol
Cyfieithu
Pencadlys yr Heddlu Bae Colwyn
SO1
£30,420 - £32,394
Hybrid – gellir cyflawni’r rôl hon o gartref yn amlach na pheidio.
Llawn Amser
37
Parhaol
5

Gennym gyfle newydd i ymuno â'n Hadran Gymraeg fel Cyfieithydd. 

Beth yw gofynion rôl Cyfieithydd

 • Darparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig Cymraeg/Saesneg a Saesneg/Cymraeg ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid gan ddefnyddio amrywiaeth o becynnau cyfrifiadurol (e.e. Microsoft Word, Excel, PowerPoint ac e-bost)
 • Darparu gwasanaeth  cyfieithu ar y pryd (o’r Gymraeg i’r Saesneg) ar gyfer Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid. 
 • Prawf ddarllen dogfennau wedi’u cyfieithu i’r Gymraeg.
 • Sicrhau ansawdd cyfieithiadau, yn arbennig o safbwynt cywirdeb a chysondeb y derminoleg a hefyd o dro i dro gadarnhau cymhwysedd aelodau o staff a chanddynt ddigon o allu i ysgrifennu eu dogfennau eu hunain yn Gymraeg.
 • Datblygu a gofalu am ddeunyddiau a fydd yn helpu i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg yn Heddlu Gogledd Cymru (e.e. rhestr o dermau Cymraeg ar fewnrwyd yr heddlu, llyfrgell o eiriaduron arbenigol ayyb).
 • Darllen gwaith cyfieithwyr allanol os bydd yn angenrheidiol anfon dogfennau allan o ganlyniad i bwysau gwaith.
 • Cynrychioli Heddlu Gogledd Cymru mewn cyfarfodydd arbenigol a mynychu cyfarfodydd eraill yn ôl yr angen.
 • Hyrwyddo a chydymffurfio â pholisïau cyfleoedd cyfartal ac iechyd a diogelwch Heddlu Gogledd Cymru mewn perthynas â darpariaeth gwasanaeth â’r modd yr ymdrinnir â phobl eraill.

Beth fyddaf ei angen i gael fy ystyried ar gyfer rôl Cyfieithydd?

 • Addysg hyd lefel Gradd a/neu gymhwyster cyfieithu Cymraeg/Saesneg, Saesneg/Cymraeg neu brofiad cyfieithu cyfwerth.
 • Meddu ar allu profedig ym maes cyfieithu Cymraeg/Saesneg, Saesneg/ Cymraeg.
 • Dealltwriaeth dda o’r Gymraeg a’i gramadeg
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol yn Gymraeg a Saesneg, yn ogystal â’r gallu i roi cyngor o o fewn y maes penodedig
 • Y gallu i ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth hyd lefel ganolraddol gan gynnwys gwybodaeth ymarferol o becynnau Microsoft Office.
 • Lefel 5 Cymraeg 

Beth yw ein manteision  

Yma yn Heddlu Gogledd Cymru rydym yn gwerthfawrogi ein gweithwyr ac rydym yn darparu digon o gymorth a hyfforddiant i sicrhau eich bod yn rhagori yn eich rôl, ochr yn ochr â derbyn budd-daliadau fel: 

 • Bydd gan bob dechreuwr newydd ffrind/mentor i'ch cefnogi pan fyddwch yn ymuno
 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd ag 8 gŵyl banc
 • Mynediad i gampfeydd a dosbarthiadau ffitrwydd ar y safle
 • Opsiwn i ddod yn aelod o UNSAIN, yr undeb gwasanaethau cyhoeddus
 • Gostyngiadau gan wahanol fanwerthwyr drwy'r Cynllun Golau Glas
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Gweithio Hybrid/Ystwyth (dibynnydd rôl)
 • Cefnogaeth gan ein Canolfan Iechyd a Lles gan gynnwys Swyddogion Lles, Cwnsela, Ffisiotherapydd a Chefnogwyr Cymheiriaid Iechyd Meddwll a pheeidio ag anghofio ein ci lles
 • Cynllun pensiwn
 • Cyfleon gwaith hyblyg
 • Hawliau cyfnod mamolaeth/tadolaeth/mabwysiadu hael
 • Darpariaeth salwch hael

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn sefydliad dwyieithog ac ar gyfer y rôl hon, bydd angen i chi ddangos sgiliau Cymraeg Llafar Lefel 2, sy'n golygu eich bod yn gallu rhoi a gofyn am fanylion personol a gwybodaeth sylfaenol; i wneud ceisiadau syml a dweud ychydig o ymadroddion amdanoch chi'ch hun yn Gymraeg. O fewn eich gwasanaeth 12 mis cyntaf bydd gofyn i chi gyrraedd sgiliau Cymraeg Llafar Lefel 3.Cewch wybod mwy drwy ymweld â'n  Tudalen Adnoddau Cymraeg

Gweithredu Positif  

Os ydych yn perthyn i grŵp ethnig Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig  eraill(BAME), LHDT+ neu os oes gennych anabledd – efallai y gallwn gynnig cymorth Gweithredu’n Bositif i chi. Ewch i'n tudalen Gweithredu’n Bositif i ddysgu mwy am sut mae hyn yn gweithio a'n hymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.   

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd 

Rydym yn cael ein cydnabod fel cyflogwr hyderus o ran anabledd, ein nod yw recriwtio a chadw pobl anabl, a phobl â chyflyrau iechyd, am eu sgiliau a'u talent. Gallwch nodi ar eich ffurflen gais a oes angen unrhyw gymorth neu addasiadau arnoch i'ch galluogi i wneud y gwaith, neu i'ch cynorthwyo gyda'ch cais. 

Os byddwch yn ymuno â ni gydag anabledd neu gyflwr meddygol, ein nod yw eich cefnogi fel y gallwch gyflawni eich rôl yn effeithiol. Lle bo'n bosibl, byddwn yn trefnu addasiadau rhesymol fel y gallwch wneud hyn. 

 

Sut ydych chi'n gwneud cais 

Bydd proffil y swydd yn dweud popeth sydd angen i chi ei wybod am y swydd a pha sgiliau y bydd angen i chi eu defnyddio.  

Mae llunio rhestr fer yn seiliedig ar eich datganiad i gefnogi eich cais. Sicrhewch eich bod yn rhoi tystiolaeth o enghreifftiau penodol lle mae’n bosibl o sut mae eich profiad, eich cymwysterau, eich sgiliau a’ch gallu yn bodloni’r meini prawf sylfaenol/arbennig a/neu ofynion hanfodol y rôl. 

Dyddiad cau: 30/09/22

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â Thîm Recriwtio Heddlu Gogledd Cymru: SSF.Recruitment@northwales.police.uk neu 01492 804699. 

1
Cliciwch yma am canllawiau defnyddwyr (PDF) bydd yn eich cynorthwyo chi gyda’n proses ymgeisio ar-lein.