Ymgyrch Swyddogion yr Heddlu Mai 2022

Heddlu Dyfed Powys
Swyddog Heddlu
Plismona mewn Lifrai
Swyddogion Fyfyrwyr
Ledled yr Heddlu
Swyddog Heddlu
40
1

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Cwnstabl Heddlu. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hystyried ar gyfer swyddi gwag ar draws ardal yr Heddlu - Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

I gael gwybod mwy am y rôl, y gofynion hyfforddi neu i siarad ag aelod o'r tîm recriwtio, gallwch fynychu ein digwyddiad ymgyfarwyddo ar-lein. Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu, cofrestrwch yma: Digwyddiad Saesneg / Digwyddiad Cymraeg.

Mae'r ymgyrch hon ar gyfer derbyniadau  ym mis Medi 2022, Ionawr 2023 a Mawrth 2023

Sylwch:

• Mae’n rhaid i ymgeiswyr sydd angen addasiadau rhesymol yn ystod y broses recriwtio e.e. dyslecsia gyflwyno adroddiad seicolegydd llawn adeg gwneud y cais.

• Os yw'n berthnasol, rhaid i ymgeiswyr uwchlwytho'r dystiolaeth o'u cymwysterau sy’n ofynnol wrth wneud cais gan na dderbynnir unrhyw dystiolaeth hwyr.

• Bydd yn ofynnol i bob darpar swyddog heddlu gael sampl wedi’i chymryd o’i holion bysedd a DNA. Mae hyn yn unol â rheoliadau'r heddlu.

• Os ydych eisoes wedi pasio’r ganolfan asesu yn llwyddiannus mae angen i'ch sgôr fod yn ddilys ar ddyddiad eich mynediad i Heddlu Dyfed Powys ac nid ar ddyddiad y cais.

• Darperir hyfforddiant a chefnogaeth lawn ar gyfer y rôl hon, sy'n cynnwys rhaglen hyfforddiant cychwynnol wyth wythnos ar hugain gydag amserlen gyffrous o gyrsiau ac yna cyfnod tiwtoriaeth yn y rhanbarth.

• Mae gan yr heddlu bolisi bod yn rhaid i gwnstabliaid fyw o fewn 30 milltir neu 1 awr o bellter teithio o'r cartref i'r orsaf heddlu ble’u lleolir.

 Ceidw HDP yr hawl i gau'r hysbyseb hon os ydym yn derbyn nifer uchel o geisiadau addas. O'r herwydd, rydym yn annog ceisiadau cynnar er mwyn sicrhau eich hystyried am swydd.

Os na allwch ganfod yr atebion yr oeddech yn chwilio amdanynt ar ein tudalen we, gallwch hefyd e-bostio'ch ymholiadau at workforceplanningteam@dyfed-powys.police.uk neu fynychu ein sesiwn galw heibio recriwtio wythnosol bob dydd Mercher, 11 - 12 trwy dimau yma.

Yr oriau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 9am i 5pm.

Ni ellir gwneud cais am y cyfle hwn.